Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kcz.krapkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.2009 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.04.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

- dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia:

- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Krapkowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

„Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Woźniak, a.wozniak@kcz.krapkowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 67 228 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szpital w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. 3 Maja , w tym jedno wejście główne dla pacjentów oraz dwa wejścia ewakuacyjne.
 • Wejście zlokalizowane na parterze, wejście z poziomu gruntu
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • Wewnątrz budynku jest winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na każdym piętrz.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, a także w części sal chorych
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek Przychodni przy ul. Szkolnej 7

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno do ul. Szkolnej, drugie od wewnętrznej strony budynku
 • Wejście od strony ul. Szkolnej zlokalizowane na parterze, wejście z poziomu gruntu, wejście wewnętrzne schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • Wewnątrz budynku jest winda dostępna dla osób niepełnosprawnych, gdzie ze względu na wymiary wewnętrzne osoby niepełnosprawne muszą przesiąść się na wózek znajdujący się przy windzie, którym można poruszać się korzystając z windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, a także przy poradni okulistycznej na II piętrze budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek ZOL zlokalizowany w Górażdżach przy ul. Głównej 23

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Głównej , w tym jedno wejście główne dla pacjentów oraz jedno wyjścia ewakuacyjne z tyłu budynku..
 • Wejście zlokalizowane na parterze, wejścia posiadają schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • Wewnątrz budynku jest winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.