Jesteś tutaj

Konkurs ofert nr 18/2020 na udzielanie świadczeń przez zespoły wymazowe

Data rozpoczęcia: 
26.10.2020

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ogłasza

Konkurs Ofert Nr 18/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania przez zespoły transportu sanitarnego próbek (wymazów) do badań w kierunku zakażenia SARS-CoV 2 oraz przewożenia próbek do laboratorium na terenie województwa opolskiego

 

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie pobierania przez zespoły transportu sanitarnego próbek (wymazów) do badań w kierunku zakażenia SARS-CoV 2 oraz przewożenia próbek do laboratorium na terenie województwa opolskiego

 

Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Warunkach Szczegółowych  oraz w załącznikach nr 1 - 3 do tych Warunków Szczegółowych, dostępnych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl

Informacji na temat Konkursu Ofert udziela:

Iwona Wymysłowska, tel. 510 599 105, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl

 

Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania

Szczegółowe warunki przygotowania ofert zostały określone w Warunkach Szczegółowych.

Oferty powinny być opatrzone opisem:

Konkurs Ofert Nr 18/2020

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania przez zespoły transportu sanitarnego próbek (wymazów) do badań w kierunku zakażenia SARS-CoV 2 oraz przewożenia próbek do laboratorium na terenie województwa opolskiego

nie otwierać do dnia 30.10.2020r. do godz. 10:00

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020r. do godz. 10:00
(decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie siedziby Zamawiającego:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

lub

w formie elektronicznej na adres e-mailowy:

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

Krapkowice, dnia 26.10.2020r.